Friday, September 05, 2008

Stewart on GOP hypocrisy

Enjoy.

No comments: